yomowo.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


hattrick1.yomowo.com

. Kaip susigaudyti Hattrick

Svetainë

Hattrick’o svetainë prilygsta maþai visuomenei, kur Jûs galite rûpintis savo komanda, bendrauti su kitø ekipø savininkais, uþsiimti prekyba, tiesiogiai stebëti rungtynes. Jûsø pats svarbiausias árankis yra Pagrindinis Meniu, esantis kairëje pusëje, bei jûsø klubui skirta skiltis, kurioje rasite komandos praneðimus, galësite duoti ávairius nurodymus klubui.

Hattrick yra tarptautinis þaidimas su lygomis daugelyje pasaulio ðaliø. Jûs visada bûsite vienoje ið ðiø lygø. Kuomet Jûs prisijungsite prie savo lietuviðkos komandos, Jûs automatiðkai pateksite á Lietuvos lygos puslapá. Virð pagrindiniojo kairiojo meniu Jûs galite pasirinkti kitos ðalies lygà ir pasidairyti joje. Galbût Jûs ieðkosite talentingo uþsienieèio, ar tiesiog norësite paþiûrëti Italijos taurës finalà. Ásidëmëkite, kad keièiant ðalis, Jûsø klubo vardas dingsta ið meniu. Norëdami gráþti prie savo klubo, pirmiausia gráþkite á savo ðalá.


Pagrindinis meniu - Mano Hattrick

Mano Hattrick yra puslapis, kuriame galësite perþiûrëti tik jums skirtas naujienas ið Hattrick pasaulio. Ðis puslapis atlieka dvi pagrindines funkcijas: jame paskelbiami oficialûs Hattrick kûrëjø komandos praneðimai visiems þaidëjams. Pvz. ten rasite informacijà apie naujas funkcijas ar paslaugas, atnaujinimus ar rastas þaidimo klaidas bei kitas technines problemas. Ápraskite visada perskaityti ðá puslapá, Jûs já matote kiekvienà kartà kai tik prisijungiate. Deðinëje ekrano pusëje yra naujienø skiltis, skirta tik Jûsø klubui. Èia Jûs pamatysite þinutes, jei kas bus pasiûlæs didesnæ sumà uþ Jûsø nusiþiûrëtà þaidëjà, jei uþ Jûsø parduodamà þaidëjà pasiûlë naujà kainà, jei kaþkas pasiûlë Jums draugiðkas rungtynes ar jei Jûsø praðymas á Federacijà buvo patvirtintas. Taip pat, nors ir retai pasitaikantys, èia gali bûti ir praneðimai ið Jûsø Hattrick komandos.


Pagrindinis meniu – Jûsø klubas

Pagrindiniame meniu yra surinkta visa informacija, susijusi su vietine lyga. Ji padalinta á “Mano Hattrick”, “Jûsø klubas”, “Jûsø lyga”, “Árankiai” ir “Pagalba”. Pradëkime nuo svarbiausios skilties, skirtos Jûsø klubui. Taisyklëse raðysim “Mano klubas”, bet Jûs prisijungæ matysit “FC Þalgiris”, “Èempionai” ar koká kità pavadinimà, kurá suteikëte savo klubui.

* Mano komanda
Paspaudæ antraðtæ “Mano komanda”, Jûs pateksite á oficialø klubo puslapá, kuriame yra su Jûsø klubu susijusi informacija, galinti sudominti ir Jus, ir kitus lankytojus, pvz. komandos grupë, komandos savininkas, stadiono pavadinimas, kuriame regione yra ásikûrusi komanda. Jûs visada galësite gráþti á ðá puslapá paspausdami ant klubo pavadinimo, nesvarbu, kur bebûtumëte.

* Þaidëjai
Èia yra komandos þaidëjø ir trenerio sàraðas. Þaidëjø sàraðo perþiûrëjimas yra geriausias bûdas ávertinti ekipos galimybes. Jûs pamatysite ágûdþius, formà, TSI (bendrus ágûdþiø indeksus), kurie þmonës yra gimæ bûti lyderiais, informacijà apie gautas korteles, suspendavimus, traumas. Jeigu Jums reikia detalesnës informacijos, paspauskite ant þai**** pavardës ir pateksite á asmeniná futbolininko puslapá, kuriame pamatysite koká atlyginimà jis gauna, þaidëjo ypatybes, ávarèiø statistikà. Ið èia Jûs galite ádëti futbolininkà á parduodamø þaidëjø sàraðà bei paskelbti, kiek uþ já norite gauti. Jûs rasite nuorodas á asmeniná þaidëjo puslapá daugelyje vietø, pvz. þaidëjø rinkoje, rungtyniø ataskaitose. Jûsø varþovai taip pat ten gali patekti, taèiau matys tik menkà informacijos apie þaidëjus dalá. Iðimtis yra tik kai þaidëjas yra pardavinëjamas, tuomet visos detalës tampa vieðai prieinamos.

* Treniruotës
Svarbu turëti gerà komandos stiprinimo strategijà. Treniruotës yra kertinis akmuo keliant komandos lygá. Treniruoèiø atnaujinimai prasideda vëlø ketvirtadiená (HT laiku) ir tæsiasi iki penktadienio kiekvienoje ðalyje paeiliui. Tuo metu Jûs jau turite bûti pasirinkæs, kokio tipo treniruotes komanda turëjo tà savaitæ. Apie galimus treniruoèiø variantus skaitykite skyriuje “Treniruotës”. Èia taip pat galite pasirinkti treniruoèiø intensyvumà bei pamatyti, kokia yra komandos patirtis rungtyniaujant ávairiais iðsidëstymais aikðtëje. Jeigu nesate patenkintas dabartiniu treneriu bei norëtumëte já pakeisti, ðiam puslapyje jûs taip pat galite tai padaryti.

* Rungtynës
Èia jûs galite suþinoti jau ávykusiø rungtyniø rezultatus bei rasti nuorodas á dvikovø apþvalgas. Ðalia ateinanèiø rungtyniø galite atrasti “Taktika”, kurioje galësite nurodyti, kurie þaidëjai turës progà pasireikðti tose rungtynëse bei kokia bus komandos taktika.

* Stadionas
Ðis tinklapis informuos Jus apie, ko gero, patá svarbiausià apèiuopiamà jûsø klubo turtà. Èia galësite realizuoti savo sumanymus apie stadiono plëtrà. Tai gali bûti geras sprendimas, jeigu prieð rungtynes visos vietos yra iðperkamos arba Jûs esate ásitikinæs, kad klubas ateinantá sezonà þais aukðtesnëje lygoje. Bet nepamirðkite vieno svarbaus dalyko - stadiono padidinimas yra ypaè brangus ir per didelis iðplëtimas gali Jus nublokðti á gilias skolas, ið kuriø gali bûti sunku iðsiropðti. Taip pat galima pakeisti arenos pavadinimà, tai kainuos 16 000 Lt.

* Finansai
Labai svarbu skaityti finansines ataskaitas. Èia rasite praëjusios savaitës ekonominius rezultatus bei prognozes dabartinei savaitei.

* Klubas
Èia jûs galite rûpintis klubo darbuotojø reikalais bei jaunimo komandos veikla. Jûs galite pasamdyti trenerius-asistentus, fizioterapeutus, gydytojus, ekonomistus, klubo atstovus ir t.t. Èia pat galite juos ir atleisti. Jûs taip pat galite ágyvendinti savo idëjas susijusias su jaunimo komanda – finansuoti projektus ar planus, kurie galbût ateityje atsipirks. Tarpsezonyje Jûs galësite pervadinti klubà. Tai Jums kainuos 40 000 Lt bei Jûsø Sirgaliø klubas sumaþës keliais procentais, nes nepatenkinti konservatyviausieji sirgaliai iðsiþadës Jûsø komandos...

* Kvietimai
Draugiðkos rungtynës yra svarbi þaidimo dalis. Èia jûs galite susitarti dël draugiðkø rungtyniø su kitø klubø savininkais. Jûs èia pat galite pasitikrinti ar kitos komandos neiðkvietë Jûsø, ar jau nëra susitarta dël draugiðkø rungtyniø ðià savaitæ. Uþsukæs á kurio nors klubo puslapá, Jûs taip pat galësite pasiûlyti rungtynes.


* Taktika
Ðalia visø nesuþaistø ateinanèiø rungtyniø yra uþraðas “Taktika”. Jeigu Jûs jau davëte nurodymus kaþkurioms rungtynëms, tuomet jos bus paþymëtos raudona varnele. Net jeigu jau esate nurodæs kokia sudëtimi ir kaip turës þaist komanda, iki rungtyniø likus ne maþiau kaip 15 minuèiø Jûs galite ðá tà pakeisti. Jûs taip pat galite sudëlioti taktikà kelioms rungtynëms á prieká, o tai yra ypaè naudinga, jei ketinate kur nors iðvykti.

Taktikos langas atrodo panaðiai kaip futbolo aikðtë. Komanda iðsirikiavusi 4-4-2 iðsidëstymu, reiðkianèiu, kad 4 þmonës yra gynybos linijoje, 4 saugai bei galiausiai 2 puolëjai. Jûs paskiriate þaidëjà á tam tikrà pozicijà, iðsirinkdami ið sàraðo, esanèio prie kiekvienos pozicijos. Kada Jûs sukomplektuojate startinæ sudëtá, galite nurodyti kiekvienam þaidëjui asmenines uþduotis. Jûs galite ásakyti þaidëjui bûti labiau besiginanèiu, þaisti atakuojanèiai, ar ið áprastos vietos atsitraukti labiau á centrà. Jeigu norite, þaidëjà galite nukelti á visai kità pozicijà, pvz. kraðto gynëjà pakeisti papildomu centro saugu ar puolëju. Tokiu atveju, komanda pakeis iðsidëstymà á 3-5-2 ar 3-4-3. Ar jie sëkmingai þais ðiuo iðsidëstymu, priklausys nuo komandos patirties loðiant tokiu iðrikiavimu. Kiek komanda patyrusi þaisti ávairiais iðsidëstymais galite pasitikrinti puslapyje “Treniruotës”.

* Rungtyniø ataskaita
Þolës ir purvo kvapas Hattrick þaidime geriausiai jauèiamas bûtent rungtyniø ataskaitoje. Èia jûs galite ne tik perskaityti ávykusiø rungtyniø apþvalgà, bet ir tiesiogiai stebëti, kaip vyksta rungtynës. Dvikovos reportaþas yra suraðytas eiga, trumpø praneðimø pavidale, taip iðskiriant pagrindinius ávykius. Ádomiausia dalis yra ta, kad reportaþas pastoviai atnaujinamas vykstant varþyboms, kas suteikia daugiau gyvybës Hattrick’ui rungtyniø dienomis.

Rungtyniø ataskaitoje taip pat nurodoma tokia informacija, kaip oro sàlygos, þiûrovø skaièius bei, þinoma, kurioje arenoje þaidþiama. Nuorodas á ataskaitas rasite rungtyniø tvarkaraðtyje, paspausdami þaidþianèiø komandø porà, pvz. “Èempionai” su “Þalgiriu”.

Tarp reportaþo eiluèiø galima áþvelgti nemaþai paslëptos informacijos. Jei þaidëjas ámuða daug ávarèiø, jau galima numanyti, kad jis tikrai geras puolëjas, arba komandos draugai sukuria jam daug progø bei preciziðkai perduoda kamuolá.

* Ávertinimai
Rungtyniø ataskaitoje yra nuoroda á komandos ávertinimø puslapá, kuriame apraðoma, kaip kiekvienas þaidëjas pasirodë rungtyniø eigoje. Hattrick turi atvirà ávertinimø skalæ, prasidedanèià nuliu ir neturinèià virðutinës ribos. Jeigu þaidëjas gauna ávertinimà 0, tai ir reiðkia, kad aikðtëje jis buvo ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.